Θεματολογία συνεδρίου

 • Ανάπτυξη προσωπικών δεξιότητων
 • Βιοπληροφορική
 • Βιοτεχνολογία
 • Βιοφαρμακευτική
 • Διαχείριση φαρμακείου
 • Εξατομικευμένη Ιατρική
 • Επαγγελματική πραγματικότητα
 • Επιχειρηματικότητα
 • Έρευνα
 • Φαρμακευτική Ανάλυση
 • Φαρμακευτική Νανοτεχνολογία
 • Φαρμακευτική Τεχνολογία
 • Φαρμακευτική Φροντίδα
 • Φαρμακευτική Χημεία
 • Φαρμακογνωσία
 • Φαρμακογονιδιωματική
 • Φαρμακολογία